Vi er kurset i håndtering av farlig gods på terminal og under transport.

Farlig gods defineres som gods som medfører risiko for skade på helse, miljø og materielle verdier. Slike varer kan antennes, eksplodere eller bidra til miljøskader og uønskede utslipp til naturen. 

Farlig gods skal være merket slik at de farlige egenskapene tydelig fremkommer. Farlig gods skal være emballert på sikker måte slik at det ikke oppstår lekkasje eller annen farlig situasjon. Utstyr og materiell som benyttes til transport av farlig gods skal være i slik stand at transporten kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.

Scanfreights ansatte er kurset i håndtering av farlig gods på terminal og under transport. Kontakt oss hvis du har spørsmål om frakt av farlig gods.

Kontakt oss